Tổng hợp 35 câu trắc nghiệm bài tập các thì tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Trong chương trình tiếng Anh lớp 6, học sinh bắt đầu tiếp xúc với các thì mới trong tiếng Anh. Do đó, việc tổng ôn bằng cách làm bài tập các thì tiếng Anh lớp 6 là một cách học vô cùng đúng đắn.

bai-tap-cac-thi-trong-tieng-anh-lop-6

Trong quá trình học tiếng Anh, việc làm bài tập là không thể thiếu. Đối với chương trình tiếng Anh khi mới bước vào bậc Trung học cơ sở, các em học sinh sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với các cấu trúc và ngữ pháp tiếng Anh mới. Trong đó có các thì mới. Vậy hãy cùng làm thêm bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 6 để ôn lại kiến thức cũ. Và song song rèn luyện ngay cho mình những kiến thức mới cùng IELTS junior nhé!

Các thì cơ bản

Dưới đây là khái niệm cơ bản liên quan đến 3 thì trong tiếng Anh lớp 6 mà các bạn học sinh nên ôn tập lại:

 • Thì hiện tại đơn: miêu tả sự việc, hành động thường xuyên xảy ra trong hiện tại hoặc diễn tả một thói quen, một điều hiển nhiên
 • Thì hiện tại tiếp diễn: miêu tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói
 • Thì tương lai đơn: diễn tả hành động diễn ra trong tương lai nhưng chưa có kế hoạch từ trước.

Dấu hiệu nhận biết các thì cơ bản

Để làm tốt bài tập, chúng ta cần nắm rõ dấu hiệu nhận biết của các thì cơ bản:

 • Thì hiện tại đơn: everyday, every month, every year, …, once a week, twice a month,…
 • Thì hiện tại tiếp diễn: now, at the moment, at present,…
 • Thì tương lai đơn: this morning, this afternoon, this evening, next week, next month, in 2060 (mốc thời gian ở tương lai),..

Tổng hợp 35 câu trắc nghiệm chọn lọc

Bài tập 1: Chia động từ ở dạng đúng

 1. What…….. you (do)………… next Friday?
 2. He usually………………… (jog) in the evening.
 3. My sister……………… (watch) Television at the moment.
 4. Minn……………………… (not go) fishing in the autumn.
 5. His sister……………………… (skip) now.
 6. There………………………. (not be) any milk in the bottle.
 7. I can……………….. (speak) Chinese.
 8. He………………….. (visit) her uncle next week.
 9. At the moment, the children………………… (play) basketball in the garden.
 10. She………………. (go) camping next Tuesday .
 11. My brother always(wear)….nice clothes for work. Today he (wear)……….. a blue jacket and shirt.
 12. Why you (buy)………….. so much food? – Because we (have)…………..a party tonight.
 13. That movie (come)…………… to the local cinema next week. You (want)………… to see it?
 14. It (not rain)……….right now. The sun (shine)……………. and the sky is pink.
 15. Andy (not take)……………..the bus to school every day. She usually (walk)………. instead.
 16. He (go)…………….. to school everyday.
 17. Bad students never (work) ……………..hard.
 18. It often (rain) ……………..in summer. It (rain) ……………..now.
 19. She (not have) ……………..any house.
 20. What you often (do) …………….. in the afternoon?
 21. My son and I (like)…………….. (watch) ……………..TV very much.
 22. Where he (go)……………..? – He (go) ……………..to the theater.
 23. Johnny (go) ……….to school in the morning. He (not go)…..to school  in the afternoon
 24. What …he (do) ………on the weekend? He(go)……………..camping with his friends
 25. We(play) ………..volleyball in the school yard now.
 26. How often …….she (go) …….swimming? twice a week. 

Đáp án:

1. are – doing2.    jogs3.    is watching4.    doesn’t go
5. is skipping6.    isn’t7.    speak8.    will visit
9. are playing10.  will go11.  wears12. is wearing
13.  do – buy14. are having15. will come; Do you want16. goes
17.  work18.  rains – is raining19.  doesn’t have20.  do – do
21.  like – watching22.  does – go; goes23.  goes; doesn’t go24.  will – do; will go
25.  are playing26.  does – he  

Bài 2: Chia động từ ở dạng đúng

 1. Junn (brush)……her teeth after dinners.
 2. We (have)……Math every Wednesday?
 3. Junn and Jaee (go)…..to school 5 days a week.
 4. Who (be)……phoning you at the moment?
 5. You (hear) ….the wind? It (blow)……..very strongly tonight.
 6. What your nephew usually (have)………………..for breakfast?
 7. Junn (have)………an English test in two days.
 8. Mark (stand)……..at the corner. He (wait)……..for the bus.
 9. Summer vacation (come)…..soon. What (be)……your plan?

Đáp án:

brushesDo – havegois
Do – you; is blowingdoes – havehasis standing; is waiting
is coming; is   

Trên đây là 35 câu trắc nghiệm chọn lọc thuộc phần kiến thức các thì trong tiếng Anh lớp 6. Giai đoạn con em mới bước vào lớp 6, các thầy cô và các bậc phụ huynh hãy theo sát tiến độ học tiếng Anh của con em mình để các em không lơ là việc học. Với bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 6 này, hi vọng sẽ mang đến cho các em một kiến thức thú vị và bổ ích!

IELTS junior

Leave a Comment