Bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 9 chọn lọc

Các thì trong tiếng Anh lớp 9 là một mảng kiến thức vô cùng quan trọng và cần nhớ. Theo dõi ngay bài viết này để ôn lại lý thuyết và làm bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 9 chọn lọc cùng IELTS junior để củng cố ngữ pháp nhé!

bai-tap-cac-thi-trong-tieng-anh-lop-9

Ở lớp 9, chúng ta được học thêm các thì hoàn thành (Perfect Tense). Sau đây là dấu hiệu nhận biết của 3 thì: hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành. Trước khi bắt đầu làm bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 9, hãy cùng nhau điểm qua dấu hiệu nhận biết của các thì mới này nhé! 

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

 • Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: ever, never, since, for, recently, already, yet, just,…
 • Vừa mới gần đây: just, recently, lately
 • Đã từng: ever
 • Rồi: already
 • for + một khoảng thời gian (for a month, for a year, for a long time, …).
 • since + một mốc thời gian(since 2020, since July,…).
 • Chưa: yet (được dùng trong câu phủ định và câu hỏi).
 • up to now = so far = until now = up to the present: cho đến tận bây giờ

Dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ hoàn thành

 • Từ nhận biết: prior to that time, before, after, for, as soon as, until then, by the time, by,…
 • Trong câu thường có các từ: by the time, by the end of , before, after, when by +thời gian ở quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành

 • By + thời gian trong tương lai,
 • By the end of + thời gian ở tương lai,
 • Before + thời gian trong tương lai
 • By the time …

Các dạng bài tập về các thì trong tiếng Anh 9

Sau khi đã ôn tập lý thuyết về dấu hiệu nhận biết các thì, việc làm bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 9 về chia động từ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cùng bắt tay vào làm nhé!

Bài 1: Chia dạng đúng động từ trong ngoặc sao cho phù hợp với ngữ cảnh diễn đạt của câu:

1. Mark ___________________ (go) to school last week.

2. Why ________ you always ___________________ (sleep) in front of the sofa?

3. What ________ he___________________ (do) next month?

4. They ___________________ (not/celebrate)their anniversary in 2051.

5. Junn ___________________ (stay) at home on Tuesday.

6. Where __________ you often ___________________ (sit)?

7. How much money _________ your mom___________________ (earn) every month?

8. Yesterday they ___________________ (not/watch) cats.

9. Where ___________________ (be) you 3 days ago?

10. Who __________________ (stand) behind the window last night?

Bài 2: Chia dạng phù hợp của động từ

1. In all the ᴡorld, there (be) __________ onlу 26 mountainѕ that (reaᴄh) __________aboᴠe 7000 meterѕ.

2. She ѕometimeѕ (ᴄome) __________ to ѕee her parentѕ.

3. When I (ᴄome) __________, he (leaᴠe) __________for Hanoi ten minuteѕ ago.

4. Mу grandmother neᴠer (flу) __________ in an airplane, and she haѕ no intention of eᴠer doing ѕo.

5. We juѕt (deᴄide) __________ that ᴡe (undertake) ____________ the vacation.

6. She told me that she (take) __________ a trip to HCM City the folloᴡing ᴡeek.

7. Andy kneᴡ that thiѕ road (be) __________ too narroᴡ.

8. Right noᴡ I (attend) __________ ᴄlaѕѕ. The last Monday, at thiѕ time I (attend) __________ᴄlaѕѕ.

9. The next Tuesday, I’m going to leaᴠe for home. When I (arriᴠe) __________at the airport, Mark (ᴡait) __________ for me.

10. Minn ᴡaѕ born in 2000. Bу laѕt уear, he (liᴠe) __________on thiѕ earth for 22 уearѕ .

Đáp án

Bài tập 1:

1. Mark went to school last week.

2. Why do you always sleep in front of the sofa?

3. What will he do next month?

4. They won’t celebrate their anniversary in 2051.

5. Junn stays at home on Tuesday.

6. Where do you often sit?

7. How much money does your mom earn every month?

8. Yesterday they didn’t watch cats.

9. Where were you 3 days ago?

10. Who stood behind the window last night?

Bài tập 2:

1- are – reaᴄh

2- ᴄomeѕ

3- ᴄame – had left

4- haѕ neᴠer floᴡn

5- haᴠe juѕt deᴄided -ᴡould undertake

6- ᴡould take

7- ᴡaѕ 

8- am attending – ᴡaѕ attending

9- arriᴠe -ᴡill be ᴡaiting 

10- had liᴠed

Trên đây là lý thuyết và bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 9. Các bạn hãy lưu lại ngay để cùng ôn luyện và đạt kết quả thật tốt trong các kỳ thi tiếng Anh cũng như kỳ thi chuyển cấp nhé!

IELTS junior

Leave a Comment