[Tổng hợp] Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 đầy đủ nhất 

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn là hai kiến thức ngữ pháp được đề cập lần lượt ở Unit 1 – My new school và Unit 3 – My friends, theo chương trình tiếng Anh lớp 6 mới nhất. Trong bài viết này, IELTS Junior sẽ giúp bạn củng cố kiến thức thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn lớp 6, kèm các bài tập thực hành có đáp án chi tiết. 

Thì hiện tại đơn lớp 6

Cách dùng thì hiện tại đơn lớp 6

 1. Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen, một hành động xảy ra lặp đi lặp lại ở hiện tại

Ví dụ:

 • I often clean the floor on the weekend.
 • She is always the first student to come to class.
 • My dad drives his car to the company every morning.
 1. Thì hiện tại đơn diễn tả lịch trình, thông báo, thời gian biểu

Ví dụ:

 • The train leaves at 8 pm on Mondays.
 • The flight to Nha Trang takes off at 9am tomorrow.

Cấu trúc thì hiện tại đơn lớp 6

 1. Câu khẳng định 

Ví dụ:

 • We come from Da Nang city.
 • She plays the violin three times a week.
 • I am a manager in the Marketing department.
 • It is cold in winter.
 • They are good friends.
 1. Câu phủ định
 • Câu phủ định với động từ tobe ta chỉ cần thêm “NOT” vào sau tobe.

Ví dụ:

 • She is not my old friend.
 • We are not really outgoing.
 • I am not an excellent student at high school.
 •  Cấu phủ định với động từ thường ta phải mượn thêm trợ động từ “do” hoặc “does”, sau đó thêm “NOT” vào sau các trợ động từ này, động từ thường được viết giữ nguyên thể. (do not = don’t, does not = doesn’t)

Dùng “do” khi chủ ngữ là “I”  hoặc chủ ngữ số nhiều

Dùng “does” khi chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ:

 • I do not play the piano after class.
 • We do not often dance or sing at his birthday party, we watch films together instead.
 • She doesn’t like cooking at home.
 1. Câu nghi vấn
 • Câu nghi vấn hiện tại đơn với động từ tobe thì từ công thức câu khẳng định, ta đảo động từ Tobe lên đầu câu.

Ví dụ:

 • Is she your new friend at school?
 • Are you bad at English?
 • Câu nghi vấn thì hiện tại đơn với động từ thường thì ta mượn trợ động từ “Do” hoặc “Does” để ở đầu câu.

Ví dụ:

 • Do you play sports every afternoon?
 • Does She know how to get there?

           Trường hợp câu hỏi có từ để hỏi, ta để từ để hỏi lên đầu câu.

           Ví dụ:

 • What do you like to do in your free time?
 • When do you often visit during summer vacation?

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn lớp 6

Dấu hiệu nhận biết tiêu biểu của thì hiện tại đơn lớp 6 là các trạng từ chỉ tần suất, trong chương trình sách giáo khoa mới cũng đề cập rất chi tiết nội dung này.

Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động xảy ra ngay tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói

Ví dụ:

 • She is reading books in the library now.
 • He is chatting online with his girlfriend in the bedroom.
 • We are playing chess at present.
 • Are you listening to music at the moment?

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

 1. Câu khẳng định

(+) S + be(is, are, am) + Ving…

Ví dụ:

 • Lan is dancing with her new friends.
 • My sister is making a sandwich at present.
 1. Câu phủ định

(-) S + be(is, am, are) + Ving…

Ví dụ:

 • I am not going to the supermarket at the moment.
 • They are not playing video games together right now.
 1. Câu nghi vấn

(?) Be(is, am, are) + S + Ving…?

Ví dụ:

 • Are you talking about his new friends?
 • Is She writing her essays?

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Có 3 cụm từ chỉ thời gian là dấu hiệu nhận biết tiêu biểu của thì hiện tại tiếp diễn lớp 6. Đó là:

 • Now
 • at present
 • at the moment

Bên cạnh đó, ta chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn nếu ngữ cảnh câu xuất hiện các động từ như:

 • Look!
 • Listen!
 • Keep silent!
 • ….

Bài tập vận dụng (có đáp án) thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Bài tập chia động từ

 1. He (watch)…………Conan cartoon in the living room right now.
 2. She (go) ………….to school by bus everyday.
 3. Ba and Thu (like) ……….eating ice cream in summer.
 4. Duong an An (play) ……….badminton in the school yard at present.
 5. We (not like) ………….getting up early.
 6. Look! What ……..he (do)…?
 7. I (study)………….Literature with Ms.Lien now.
 8. My family often (visit)………Phu Quoc in summer.
 9. My mom usually (cook) ………….. for my family, but She (be) …..so busy today.
 10. We (learn)………… how to speak English fluently now.

Đáp án

is watchinggoeslikeare playingdo not like
is he doingam studyingvisitscooks/isare learning

Bài tập tìm lỗi sai và sửa lại

I am coming from New York. In my free time, I likes drawing pictures and listening to music. Right now, I listen to a famous song of Taylor. Sometimes, I am helping my mom cook at home and wash the dishes. I also has a very cheap hobby: recycling bottles. I am often collecting old plastic bottles and turns them into many beautiful vases.

Đáp án

I am coming => come from New York. In my free time, I likes=> like drawing pictures and listening to music. Right now, I listen=> am listening to a famous song by Taylor. Sometimes, I am helping=> help my mom cook at home and wash the dishes. I also has a very cheap hobby: recycling bottles. I am often collecting=> often collect old plastic bottles and turns=> turn them into many beautiful vases.

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp kiến thức ngữ pháp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 theo chương trình tiếng Anh lớp 6 mới nhất. IELTS Junior hi vọng bạn đã tích lũy thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Luyện tập thật nhiều đề sử dụng thành thạo kiến thức ngữ pháp này nhé!

IELTS junior

Leave a Comment